Aarchiwum Wydziału Medycznego

STYPENDIUM MINISTRA ZDROWIA w roku akademickim 2022/2023

14/09/2022 - 14:39

Szanowni Studenci,

przypominamy, że na podstawie Zarządzenia Rektora nr 119/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 190 z dnia 7 października 2021 r. studenci za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni najpóźniej do 10 października składają wnioski o stypendium Ministra Zdrowia.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  •  art. 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1271).

Wzory dokumentów (w tym wniosku o stypendium) są dostępne dla studentów WUM w Wirtualnej Uczelni.

Informacje dotyczące stypendium dostępne są na stronie:  https://bodp.wum.edu.pl/stypendium-ministra

Poniżej pismo z Ministerstwa Zdrowia z wytycznymi dot, poprawności składanych wniosków oraz sposobu udokumentowania osiągnięć.

Pismo z Ministerstwa Zdrowia


Zniesienie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego

27/06/2022 - 11:00

Proszę o zapoznanie się z pismem z Ministerstwa Zdrowia dotyczącym likwidacji PEF.

Pismo z Ministerstwa Zdrowia.


PROCEDURA PRZYJĘCIA NA STUDIA Z OBSZARU UKRAINY KIERUNEK FIZJOTERAPIA

04/04/2022 - 14:33

Poniżej zamieszczamy Procedurę przyjęcia na studia z obszaru Ukrainy na pięcioletnie studia dzienne prowadzone w języku polskim na kierunku Fizjoterapia.

DECYZJA DZIEKANA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO NR 17/2022


Komunikat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

10/01/2022 - 09:50

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem 2/2022 Prorekotora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19:

Komunikat Nr 2/2022                                            
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego z dnia 5 stycznia 2022r.                                                                                                                              
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19

Z dniem 23 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 2398) zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, którym wprowadzono obowiązek szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 dla niektórych grup osób.
W terminie do dnia 1 marca 2022 r. szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 obowiązane są poddać się:
1) osoby wykonujący zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
3) studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego:
− lekarza,
− lekarza dentysty,  
− farmaceuty,
− pielęgniarki,
− położnej,
− diagnosty laboratoryjnego,
− fizjoterapeuty,
− ratownika medycznego.
Poddanie się szczepieniu oznacza konieczność przyjęcia szczepienia w schemacie podstawowym (tj. dwóch dawek szczepienia dwudawkowego lub jednej dawki szczepienia jednodawkowego), którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID zawierającego informacje na temat zaszczepienia jego posiadacza.
Obowiązek poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-COV-2.

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


KOMUNIKAT PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA - KONTAKT STUDENTÓW Z DZIEKANATAMI

08/11/2021 - 10:17

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Marka Kucha w sprawie komunikacji studentów z Dziekanatami w związku ze wzrostem zachorowań na COVID - 19.  

Komunikat Nr 20/2021


Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe na rok akademicki 2021/2022

 11/10/2021 - 09:25

Informacja dot. warunków ubiegania się o stypendia ministra przez studentów w roku akademickim 2021/2022:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znac…Rozporządzenie MNiSW - zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia

19/05/2020 - 11:34

Rozporządzenie MNiSW z 1.04.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia(...).