Odsłonięcie tablicy

W dniu 26 października 2022 roku w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odsłonięta została tablica poświęcona pamięci Profesora Eugeniusza Spiechowicza. W uroczystości wziął udział JM Rektor prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prodziekani prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek i dr hab. Ewa Czochrowska, Dyrektor Centrum Medycznego WUM Justyna Mieszalska, rodzina Profesora Spiechowicza oraz licznie przybyli uczniowie i pracownicy Katedry Protetyki Stomatologicznej i zakładów posadowionych w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii.

Uroczystość otworzyła i powitała gości prof. dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej. Sylwetkę Profesora Spiechowicza, wybitnej postai polskiej stomatologii, cenionego klinicystę, nauczyciela i naukowca, wychowawcę wielu pokoleń studentów i lekarzy stomatologów, cieszącego się ogromnym autorytetem i szacunkiem - przybliżyła prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM podkreślił wkład Profesora Spiechowicza w rozwój uczelni i pełnioną w latach 1972-1978 funkcję Prorektora ds. Dydaktyki. Dziekan WLS prof. Dorota Olczak-Kowalczyk zwróciła uwagę na ogromną dbałość Profesora o całą warszawską stomatologię, jako inicjatora i przez 25 lat koordynatora współpracy Instytutu Somatologii Akademii Medycznej w Warszawie z Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Głos zabrała także córka Profesora Mirosława Spiechowicz- podkreślając ogromne przywiązanie Profesora do Uczelni, Katedry i studentów.

Uroczystość zwieńczyło spotkanie kuluarowe, podczas którego uczestnicy dzielili się własnymi wspomnieniami o Profesorze.

 

Profesor Eugeniusz Spiechowicz (1929 – 2018)

         Prof. Eugeniusz Spiechowicz urodził się 10 czerwca 1929 roku. Doświadczył tragedii okupacji hitlerowskiej. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, podczas którego został ranny. Za działalność okupacyjną został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, które to odznaczenia Profesor darzył wielkim sentymentem. Z warszawską Alma Mater był związany przez 70 lat. To w tej uczelni ukończył w 1952 roku studia, gdzie bezpośrednio po studiach rozpoczęła się Jego akademicka droga naukowa i zawodowa. Praca zawodowa Profesora Spiechowicza  aż do emerytury była ściśle związana z Katedrą Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, którą kierował nieprzerwanie w latach 1973-1999. Przez 3 lata (1970-1973) był także kierownikiem Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

       Profesor był wzorem ogromnego zaangażowania, rzetelności i wytrwałości w pracy. Traktując pracę niemal jak swoją misję – zyskał uznanie i szacunek wśród współpracowników, ale też w ogólnopolskim środowisku akademickim. Przez wiele lat służył z oddaniem Uczelni i sprawom studentów, przez 2 kadencje pełnił funkcję Prorektora ds. Dydaktyki.

        Profesor był również niestrudzonym orędownikiem polskiej stomatologii na forum międzynarodowym. Był współzałożycielem i Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA). Potrafił patrzeć perspektywicznie – widział potrzebę i celowość współpracy naukowej z ośrodkami zagranicznymi. Był inicjatorem i przez 25 lat koordynatorem współpracy Instytutu Somatologii Akademii Medycznej w Warszawie z Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu w Lund w Szwecji.

       Dorobek naukowy i publicystyczny Profesora stanowi ogromny wkład w rozwój polskiej i światowej stomatologii. Jest autorem wielu wydań książkowych, podręczników, które do dnia dzisiejszego, są podstawą nauczania studentów i lekarzy. Niestrudzenie propagował osiągnięcia nauki polskiej. Jako „visiting professor” prowadził wykłady i seminaria w wielu zagranicznych ośrodkach akademickich.

        Profesor Eugeniusz Spiechowicz był współtwórcą polskiej szkoły implantoprotetyki. Ogromną zasługą było uzyskanie grantu Unii Europejskiej w ramach programu „Tempus Phare”, którego celem było utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Implantologicznego w Katedrze Protetyki Stomatologicznej  - nie tylko  pierwszego w Polsce ale też pierwszego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ośrodka dydaktyczno-naukowego zajmującego się leczeniem, szkoleniem i badaniami naukowymi w zakresie implantologii stomatologicznej.

         Niezwykła aktywność organizacyjna Profesora zaowocowała także udziałem w pracach na forum międzynarodowym jako:  Eksperta WHO w dziedzinie dydaktyki i profilaktyki, konsultanta Światowej Federacji Stomatologii (FDI), członka międzynarodowych towarzystw naukowych. Wyrazem ogromnego uznania dla działalności propagującej rozwój stomatologii było Członkostwo Honorowe w Towarzystwach Naukowych w kraju i za granicą.

         Poza pracą w Uczelni Profesor współpracował z Ministerstwem Zdrowia – był przez wiele lat Przewodniczącym Krajowego Zespołu w dziedzinie protetyki stomatologicznej, przez ponad 20 lat przewodniczył Komisji Egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji z protetyki stomatologicznej. Zasiadał w Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Pełnił zaszczytną funkcję Prezesa Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda.

        Profesor Spiechowicz aktywnie pracował w strukturach Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, pełnił funkcję V-ce Prezydenta, kierował polityką zagraniczną. Był jednym z inicjatorów powstania, prawie 60 lat temu, pierwszego w Europie czasopisma o tematyce protetycznej, jakim jest „Protetyka Stomatologiczna” wydawana do dziś przez PTS, redagowana w murach naszej Uczelni,  był jej wieloletnim Redaktorem Naczelnym, dbał o rozwój czasopisma i podnoszenie jego rangi.

        Pasję naukową Profesora uzupełniały zainteresowania myślistwem, wędkarstwem, turystyką, sportem. Jego opowieści z przeszłości, których słuchaliśmy z zaciekawieniem –  to wszystko najpełniej oddaje osobowość Profesora i Jego stosunek do życia. Będąc już na emeryturze nadal był aktywny, prowadził jeszcze wykłady dla studentów i lekarzy, pracował w redakcji Protetyki Stomatologicznej. Śledził losy uczelni, Interesował się Wydziałem Lekarsko-Dentystycznym.

        Osiągnięcia Profesora stawiają Go w rzędzie wybitnych przedstawicieli stomatologii w Polsce i za granicą. Był wielokrotnie doceniany przez gremia uczelniane i pozauczelniane – został odznaczony, m. in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kiedy kończy się ludzka pamięć, przemawiają kamienie, dlatego ta kamienna tablica odsłonięta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM będzie przypominała przyszłym pokoleniom o wybitnej postaci polskiej stomatologii.

Program

                                                                                                            Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska