Przeniesienia

Prosimy o zapoznanie się z § 8 oraz § 9 Regulaminu studiów dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni. 

 

Warunki przeniesienia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

1. Przeniesienie studenta z innej uczelni na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM  może nastąpić wyłącznie na zwolnione (w ramach limitów określonych przez Ministerstwo Zdrowia)  miejsca na poszczególnych kierunkach i latach studiów.

2. Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM  w ramach tego samego trybu studiowania, po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.

3. W przypadku dużych różnic programowych oraz związanym z tym brakiem możliwości organizacyjnych Uczelni w ułożeniu harmonogramu odrobienia w/w różnic programowych, Dziekan może nie wyrazić zgody na przyjęcie na studia w ramach przeniesienia.

4. Z tytułu wyrównania różnic programowych student studiów niestacjonarnych ponosi odpłatność.

5. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan, w oparciu o złożony wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami.

6. Kandydat składający dokumenty wydane w języku obcym zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

7. Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

DOKUMENTY:

wniosek o przeniesienie do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

wraz z określonymi załącznikami

 

Dokumenty należy składać za pośrednictwem Kancelarii Uczelni mieszczącej się w Budynku ZIAM, parter pok. 6, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa

w terminie od 01 do 15 lipca 2024 r, lub przesłać na adres:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa


Wniosek o przeniesienie do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego- wzór