Misja i Strategia Wydziału

Misja i strategia rozwoju Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2022-2024

 

Polityka Wydziału Lekarsko- Stomatologicznego wpisuje się w pełni w ramy deklarowanej misji i strategii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, wysokiego poziomu prowadzonych badań oraz kształtowania określonych cech, umiejętności, postaw studentów i całej społeczności akademickiej.

Strategia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego opiera się na zdefiniowaniu i wdrożeniu długofalowych działań, które zapewniają rozwój kluczowych obszarów związanych z działalnością dydaktyczną, naukową, kliniczną i organizacyjną Wydziału. Zakłada również budowanie uczciwych, życzliwych relacji pomiędzy członkami społeczności akademickiej, opartych na wzajemnym szacunku. 

Działania te dedykowane są studentom kierunków: lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, elektroradiologii, logopedii ogólnej i klinicznej, audiofonologii z protetyką słuchu, higieny dentystycznej i technik dentystycznych, oraz doktorantom, pracownikom jednostek realizujących zadania dydaktyczne, kliniczne i badawcze, pracownikom administracji, interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym (społeczność lokalna, pacjenci, przedstawiciele przemysłu, pracodawcy). 

Wydział dąży do zagwarantowania najwyższej jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych. Oferuje możliwość rozwoju zawodowego, naukowego i osobistego. Gromadzi  ludzi z pasją, ambicjami, dążących do ustawicznego samodoskonalenia, dochowujących tradycji WUM, przestrzegających wartości akademickich, takich jak prawda, rzetelność, wolność i odpowiedzialność oraz przeciwstawiających się ich łamaniu.

Kluczowymi obszarami działalności Wydziału są: edukacja i rozwój osobisty studentów, działalność naukowa, rozwój zawodowy pracowników. Zapewnienie realizacji zadań z tych obszarów wymaga dbałości o rozwój infrastruktury dydaktycznej, naukowej i administracyjnej, o umiędzynarodowienie działalności i stałą promocję Wydziału i jego jednostek.