XVII Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód 2024

XVII Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód 2024

odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku.

 

Prosimy o zgłaszanie streszczeń na adres mailowy: zachodwschod2024@wum.edu.pl 

Zgłaszanie streszczeń

 • Termin nadsyłania streszczeń: 15.03.2024 r.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane.
 • Termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy: 28.03.2024 r.
 • Streszczenia można zgłaszać wyłącznie mailowo na adres: zachodwschod2024@wum.edu.pl
 • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim i angielskim.
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane.
 • Autor wskazuje formę prezentacji streszczenia (plakat lub prezentacja ustna), ostateczna forma prezentacji zostanie potwierdzona po decyzji recenzentów o kwalifikacji danego streszczenia.
 • Streszczenie musi zawierać:
  1. Tytuł
  2. Imiona i nazwiska wszystkich autorów
  3. Imię i nazwisko osoby prezentującej
  4. Formę prezentacji
  5. Afiliacja Autora/Współautora/Współautorów – proszę podać pełną oficjalną nazwę instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość, kraj
  6. Treść streszczenia, która powinna obejmować podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski (nie więcej niż 250 słów)
  7. Słowa kluczowe (maksymalnie 5 słów)
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie oceniane przez Komitet Naukowy.
 • Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów
 • Osoba wysyłająca streszczenia zostaje automatycznie wprowadzona jako osoba do korespondencji

 

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

dr hab. Piotr Regulski

dr hab. Izabela Strużycka

prof. dr hab. Izabela Domitrz

dr Maciej Janiszewski

prof. dr hab. Michał Ciurzyński