Nostryfikacje dyplomów

Informacji na temat przyjmowania wniosków o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego udziela:
mgr Aneta Grzeszkowska-Bakun  tel. (0-22) 57-20-213 
e-mail: nostryfikacje.wls@wum.edu.pl

Terminy przyjmowania wniosków w roku akademickim 2023/2024:

Komunikat dotyczący terminów przyjmowania wniosków

W związku ze zmianą organizacji pracy w dziekanacie ulegają zmianie wyznaczone terminy przyjmowania wniosków. 

Terminy przyjmowania wniosków w roku akademickim 2023/2024

1) 01.09.2023 - 30.09.2023 przyjmowanie wniosków  (EGZAMIN listopad 2023)

2) 15.03.2024 - 15.04.2024 (Egzamin czerwiec 2024)

3) 01.09.2024 - 30.09.2024 (Egzamin listopad 2024)


Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi poniżej przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej (tj. skan dokumentów, zapisany w formacie pdf. każdy dokument opisany nazwą w zależności od tego co zawiera, np. wniosek i oświadczenia, dyplom, suplement, tłumaczenie dyplomu itp.) na adres: nostryfikacje.wls@wum.edu.pl


WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego:

1) Wniosek

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wnioskowanego postępowania nostryfikacyjnego

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia


do wniosku należy dołączyć:

1) kopię dyplomu ukończenia studiów — oryginał do wglądu

2) kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów - oryginał do wglądu

3) kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie, którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia - oryginał do wglądu

4) tłumaczenie zwykłe na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 1,2,3, jeżeli Wnioskodawca dysponuje takim tłumaczeniem na etapie składania wniosku

5) w przypadku zmiany nazwiska / imienia - odpowiednio kopię dokumentu administracyjnego dokumentującego daną zmianę wraz z tłumaczeniem

  • Prosimy o podpisywanie się pełnym imieniem i nazwiskiem w treści e-maila.
  • W tytule wiadomości prosimy podać: nostryfikacja dyplomu lekarza stomatologa/dentysty, imię i nazwisko.
  • Prosimy o przesyłanie kompletnych wniosków tj. wniosek i załączniki.  
  • W ciągu 4 dni zostanie wysłana informacja zwrotna z potwierdzeniem otrzymania/ przyjęcia kompletu dokumentów. 
  • Wnioskodawca zostanie wezwany w terminie późniejszym w celu okazania oryginałów wymaganych zgodnie z procedurą. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Zarządzenie Nr 89/2022 Rektora WUM z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020

Załącznik Nr 1 DO PROCEDURY PRZEPROWADZANIA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 REKTORA WUM Z DNIA 16 MARCA 2020 r.
TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. (tekst do pobrania)

ZARZĄDZENIE NR 23/2024 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego


Spis literatury


Przebieg procesu nostryfikacji:

Wniosek przekazywany jest do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów. Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zobowiązać kandydata, w przypadku stwierdzenia różnic programowych do przystąpienia do egzaminów ustalając warunki i terminy ich przeprowadzenia. Egzamin odbywa się w języku polskim. 
Zakończeniem postępowania nostryfikacyjnego jest wydanie zaświadczenia o uznaniu dyplomu albo o wydanie rozstrzygnięcia o odmowie uznania dyplomu.


Wysokość opłaty:

Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki. 

Opłata wynosi: 4 685,00 złotych
Opłata jest należna niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w terminie wyznaczonym przez Dziekana, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  
O wysokości i terminie opłaty zostaniecie Państwo poinformowani oddzielnym pismem wysłanym na podany adres do korespondencji.
IBAN: PL16 1160 2202 0000 0003 0812 4314
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW


Komisja Nostryfikacyjna:

przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

członkowie:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
prof. dr hab. Agnieszka Mielczarek
dr hab. n. med. Izabela Strużycka


Regulamin postępowania nostryfikacyjnego w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Lekarsko-Dentystycznym