Praktyki - kierunek lekarsko-dentystyczny

Uwaga- Informujemy, że wnioski o wyrażenie zgody na odbywanie wakacyjnej praktyki studenckiej będą przyjmowane przez cały maj. 


Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wakacyjnej praktyki studenckiej jest:

1. Złożenie do Dziekanatu wypełnionego wniosku o odbycie praktyki.

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie wakacyjnej praktyki studenckiej we własnym zakresie

2. W przypadku wyboru jednostki niedziałającej w ramach WUM koniecznej jest złożenie dodatkowo do wniosku załącznika nr. 1- Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

3. Po zaakceptowaniu wniosku wydawane jest skierowanie na praktyki.

4. Po odbyciu praktyk student ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć do Dziekanatu kartę praktyk. 


Lista podmiotów, z którymi Wydział Lekarsko- Stomatologiczny WUM zawarł porozumienia na realizację praktyk wakacyjnych

Informacje dotyczące organizacji studenckich praktyk wakacyjnych na kierunku lekarsko-dentystycznym, rok I-IV


Program praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego:

lekarsko-dentystyczny I rok

lekarsko-dentystyczny II rok

lekarsko-dentystyczny III rok

lekarsko-dentystyczny IV rok


Karta praktyk dla kierunku lekarsko-dentystycznego:

I rok - w zakresie organizacji ochrony zdrowia
I rok - w zakresie praktyki lekarskiej

II rok - w zakresie asysty lekarzowi - dentyście

III rok - lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym

IV rok - lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym


Dokumenty:

Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Procedura Monitorowania Praktyk Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Procedura monitorowania studenckich praktyk zawodowych w Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Protokół hospitacji placówki i sposobu realizacji praktyk w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM


Z uwagi na ustawowy obowiązek określony w art. 21 ustawy z dnia 12 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM w sprawie ustawowego obowiązku przedłożenia przez studenta informacji, zaświadczeń i oświadczeń w placówkach, w których odbywa zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe z udziałem pacjentów małoletnich.

Komunikat nr 3/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r.