Praktyki - kierunek audiofonologia z protetyką słuchu

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wakacyjnej praktyki zawodowej jest:

1. Złożenie do Dziekanatu wypełnionego wniosku o odbycie praktyki.

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie wakacyjnej praktyki studenckiej we własnym zakresie

2. Po zrealizowaniu pkt. 1 zostanie wydanie skierowanie na praktyki.

Zgodnie z Załącznikiem n r 1 do Zarządzenia n r 175/2020 Rektora WUM z dnia 3 września 2020 r. „Student, który nie zaliczył praktyk wakacyjnych lub śródrocznych z powodu braku możliwości odbycia ich w trybie stacjonarnym lub zdalnym, uzyskuje zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów w kolejnym roku akademickim i zobligowany jest do zaliczenia brakujących praktyk i zajęć praktycznych do końca kolejnego roku akademickiego.” Praktyki mogą być realizowane jedyne w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Ramowy program praktyk po I roku
Ramowy program praktyk po II roku

 

Dziennik praktyk wakacyjnych dla kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu


Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Procedura Monitorowania Praktyk Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Procedura monitorowania studenckich praktyk zawodowych w Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Protokół hospitacji placówki i sposobu realizacji praktyk w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM


Z uwagi na ustawowy obowiązek określony w art. 21 ustawy z dnia 12 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM w sprawie ustawowego obowiązku przedłożenia przez studenta informacji, zaświadczeń i oświadczeń w placówkach, w których odbywa zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe z udziałem pacjentów małoletnich.

Komunikat nr 3/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r.