Praktyki - kierunek elektroradiologia

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wakacyjnej praktyki zawodowej jest:


1. Złożenie do Dziekanatu wypełnionego wniosku o odbycie praktyki.

2. Po zrealizowaniu pkt. 1 zostanie wydanie skierowanie na praktyki.

Zgodnie z Załącznikiem n r 1 do Zarządzenia n r 175/2020 Rektora WUM z dnia 3 września 2020 r. „Student, który nie zaliczył praktyk wakacyjnych lub śródrocznych z powodu braku możliwości odbycia ich w trybie stacjonarnym lub zdalnym, uzyskuje zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów w kolejnym roku akademickim i zobligowany jest do zaliczenia brakujących praktyk i zajęć praktycznych do końca kolejnego roku akademickiego.” Praktyki mogą być realizowane jedyne w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Ramowy program praktyk po I roku
Ramowy program praktyk po II roku
Karta praktyk

Dziennik praktyk wakacyjnych dla kierunku Elektroradiologia


Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Procedura Monitorowania Praktyk Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Procedura monitorowania studenckich praktyk zawodowych w Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Protokół hospitacji placówki i sposobu realizacji praktyk w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM