Praktyki - kierunek fizjoterapia

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wakacyjnej praktyki zawodowej jest:

1. Złożenie do Dziekanatu wypełnionego wniosku o odbycie praktyki.

2. W przypadku wyboru jednostki niepublicznej dodatkowo złożenie wykazu sprzętu jakim dysponuje jednostka.
3. Po wyrażeniu zgody zostaną wydane następujące dokumenty:

 • skierowanie na praktykę
 • dzienniczek praktyk      

Zgodnie z Załącznikiem n r 1 do Zarządzenia n r 175/2020 Rektora WUM z dnia 3 września 2020 r. „Student, który nie zaliczył praktyk wakacyjnych lub śródrocznych z powodu braku możliwości odbycia ich w trybie stacjonarnym lub zdalnym, uzyskuje zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów w kolejnym roku akademickim i zobligowany jest do zaliczenia brakujących praktyk i zajęć praktycznych do końca kolejnego roku akademickiego.” Praktyki mogą być realizowane jedyne w dni wolne od zajęć dydaktycznych.


Wykaz praktyk kierunek FIZJOTERAPIA w roku akademickim 2022/2023 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące praktyk wakacyjnych - II rok fizjoterapii:

 • Kiedy najwcześniej można zacząć oraz kiedy najpóźniej można skończyć praktyki wakacyjne?
  Po zaliczeniu sesji letniej.
 • Czy jest jakakolwiek możliwość rozpoczęcia praktyk wakacyjnych przed oficjalnym zakończeniem II roku? Na przykład przy samodzielnym znalezieniu odpowiedniego ubezpieczenia?
  Nie.
   
 • Czy jest wykaz placówek (wykonany przez uczelnię), w których można odbyć praktyki? Jakie kryteria muszą one spełniać? Czy mogą to być prywatne gabinety?
  Nie ma wykazu placówek. Student wyszukuje placówki we własnym zakresie wg kryteriów dzienniczka praktyk wakacyjnych.
 • Kto może podpisać odbyte praktyki?
  Fizjoterapeuta z tytułem magistra
 • Czy można odbyć praktyki w więcej niż jednym miejscu?
  Tak. Do każdej placówki musi być złożony wniosek, a w przypadku jednostki niepublicznej dodatkowo wykaz sprzętu.
 • Gdzie można odszukać wykaz sprzętu, który musi mieć dana placówka, żeby móc odbyć w niej praktyki?
  Jednostka przedstawia swój wykaz sprzętu, którym dysponuje (zakres NFZ).
 • Czy rzeczywiście całe praktyki mają się składać wyłącznie z kinezyterapii?
  Tak.
 • Ile godzin zegarowych mamy obowiązek odpracować? Czy można pracować więcej niż 8 godzin jednego dnia?
  1 godzina dydaktyczna równa się 45 min. zegarowych. Godziny praktyk student ustala indywidualnie z jednostką.
 • Jakie są konsekwencje nieukończenia praktyk w wyznaczonym terminie?
  Brak zaliczenia z roku akademickiego.
 • Czy jest już znana data, w której dziekanat przygotuje dzienniczki praktyk? Czy studenci dostaną je mailowo?
  Na przełomie maja i czerwca po złożeniu kompletu dokumentów dziekanat przesyła mailowo dzienniczki i skierowanie na praktyki.
 • Jakie dokumenty trzeba zanieść do dziekanatu, żeby uzyskać zgodę na odbywanie praktyk?

Praktyka w Polsce, gdy jednostka ma podpisaną umowę z NFZ

1.    Wniosek o wyrażenie zgody na praktyki (druk dostępny jest na stronie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego zakładka "Dokumenty") 
2.    Załącznik 1a -wymagania dotyczące placówki

Praktyka w Polsce, gdy jednostka nie ma podpisanej umowy z NFZ

1.    Wniosek o wyrażenie zgody na praktykę (druk dostępny jest na stronie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego zakładka "Dokumenty") 
2.    Załącznik 1a - wymagania dotyczące placówki
3.    Wykaz sprzętu fizjoterapeutycznego i gabinetów fizjoterapeutycznych

Praktyka w jednostkach WUM

1.    Wniosek o wyrażenie zgody na praktykę (druk dostępny jest na stronie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego zakładka "Dokumenty") 

 • Do kiedy trzeba dostarczyć dokumenty o odbytych praktykach?
  Do 20.09.2024 student dostarcza wypełniony i podpisany dzienniczek praktyk.

 


Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Procedura Monitorowania Praktyk Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Procedura monitorowania studenckich praktyk zawodowych w Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Protokół hospitacji placówki i sposobu realizacji praktyk w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM


Z uwagi na ustawowy obowiązek określony w art. 21 ustawy z dnia 12 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM w sprawie ustawowego obowiązku przedłożenia przez studenta informacji, zaświadczeń i oświadczeń w placówkach, w których odbywa zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe z udziałem pacjentów małoletnich.

Komunikat nr 3/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r.