Praktyki – kierunek logopedia ogólna i kliniczna

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia:


Studenci studiów I stopnia w ramach studiów realizują praktyki logopedyczno - pedagogiczne w wymiarze: 225 godzin (studia licencjackie) i 120 godzin (studia magisterskie).

- w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach)
- w placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych)
- innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Są to praktyki śródroczne, na kierunku nie ma praktyk wakacyjnych.

Student studiów stacjonarnych na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyk wynikających z programu studiów oraz standardów
kształcenia w wymiarze:
- Studia pierwszego stopnia:
II rok - praktyki pedagogiczne 60h, praktyki logopedyczno-pedagogiczne 105h;
III rok - praktyki logopedyczno-pedagogiczne 60h
- Studia drugiego stopnia:
I rok - praktyki logopedyczno-pedagogiczne 60h,
II rok - praktyki logopedyczno-pedagogiczne 40h
Regulamin praktyk dla Logopedii ogólnej i klinicznej (praktyki śródroczne, w planie studiów)

Dziennik praktyk Logopedia ogólna i kliniczna 

Regulamin praktyk Logopedia ogólna i kliniczna


Regulamin studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Procedura Monitorowania Praktyk Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym

Wymagania dotyczące placówki w której mogą być realizowane studenckie praktyki zawodowe w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych

Procedura monitorowania studenckich praktyk zawodowych w Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM

Protokół hospitacji placówki i sposobu realizacji praktyk w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM


Z uwagi na ustawowy obowiązek określony w art. 21 ustawy z dnia 12 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM w sprawie ustawowego obowiązku przedłożenia przez studenta informacji, zaświadczeń i oświadczeń w placówkach, w których odbywa zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe z udziałem pacjentów małoletnich.

Komunikat nr 3/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 kwietnia 2024 r.